ЦЕНИ

Цени на услуги за фирми със счетоводен абонамент


ВидЦена без ДДС на месец
Фирма регистрирана по ДДС300лв.
Фирма нерегистрирана по ДДС200лв.
Фирма с нулeва декларация по ДДС, без дейност през годината50лв.
Регистрация на фирма

200лв.
Изготвяне на декларация по чл.50 от ЗДДФЛ

100лв.

* Забележка: Цените са ориентировъчни и зависят от броя на документите, които се обработват и броят на персонала. Фирмата си запазва правото да сключва договори за счетоводно обслужване на различни от горепосочените цени.

Тук можете да намерите подробна информация за това, какво се включва в абонамента

Изготвяне на счетоводна политика на фирмата;
Подготвяне и подаване на документи за Регистрация по Закон за данъка върху добавената стойност;
Класиране и обработка на счетоводни документи;
Проверка за съответствие на счетоводните документи с данъчно законодателство;
Изготвяне на необходими вторични счетоводни документи във връзка с дейността на фирмата;
Осчетоводяване на стопански операции съгласно разпоредбите на българското законодателство;
Изготвяне и подаване на документи (Справка Декларация и Дневници по ДДС, Интрастат декларация, другидекларации ) за НАП;
Изготвяне на справки и предоставяне на информация както да нуждите на клиента така и за нуждите на данъчните институции;
Изчисляване на дължимите данъци и осигурителни вноски;
Изготвяне на платежни нареждания на хартиен носител, а при достъп по банкова сметка – електронно банкиране;
Изготвяне на Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол;
Попълване на осигурителни и трудови книжки;
Изготвяне на рекапитулации, ведомости и сметки за изплатени суми на физически лица;
Изготвяне на документи във вразка с назначаването и прекратяването на лица на Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол;
Подаване на необходимите декларации за осигурените от клиента лица;
Подаване на необходимата информация за сключените Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол;
Изготвяне и подаване на справки, Декларации и други подобни документи пред НАП, НОИ, БНБ и НСИ;
Консултиране на клиента по въпроси с данъчното и осигурителното законодателство;
Изготвяне на месечна справка за финансовия резултат на фирмата;
Подготвяне на документи и представителство при провеждане на преверки, ревизии и одити;
Информиране на клиента за спазване на срокове касаещи НАП и НОИ;
Годишно счетоводно приключване на фирмата съгласно разпоредбите на българското законодателство;
Изготвяне и подаване Годишната данъчна декларация на фирмата;
Изготвяне и одаване на Годишните Финансови Отчети на фирмата в Агенцията по вписванията и НСИ;
Предприемане на необходимите дейстния за издаваме на удостоверение за актуално състояние и удостоверение за липса на данъчни задължения;
Взимане на документи от обекта на клиента при предварително уговорено удобно време за него.

Цени само за годишно счетоводно приключване за фирми без счетоводен абонамент.


ВидЦени за фирми в лв. без ДДСПодаване на отчети в Агенция по вписванията - цени в лв. без ДДС
Фирма нерегистрирана по ДДС250лв.45лв.
Фирма регистрирана по ДДС 400лв.45лв.
Цени за обработка на осигуровки и заплати за фирми без счетоводен абонамент:

По 10лв. на човек (цената е без вкл.ДДС в нея)* Забележка: Цените са ориентировъчни и зависят от броя на документите, които се обработват и броят на персонала. Фирмата си запазва правото да сключва договори за счетоводно обслужване на различни от горепосочените цени.

Очакваме Ви!

За по конкретни цени, може да се свържете с нас на посоченият имейл адрес или на място в нашият офис.