УСЛУГИ

Счетоводна къща „Маркама“ предлага цялостно счетоводно обслужване както за фирми, така и за физически лица. Ние залагаме на индивидуалният подход към всеки клиент. Част от счетоводните услуги, които може да ви предложим са:

 • Обработка на счетоводните документи – проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител;
 • Текущо и навременно осчетоводяване на счетоводните документи;
 • Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи;
 • Подържане на регистри съобразно нуждите на ръководството;
 • Изготвяне на амортизационен план за дълготрайните активи и начисляване на амортизации;
 • Подаване на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка -Декларация по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации;
 • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации;
 • Изготвяне на счетоводни справки;
 • Обработка на банкови извлечения;
 • Обработка на документи за командировка в страната и чужбина;
 • Изготвяне на платежни нареждания за данъчните и осигурителни задължения на фирмата;
 • Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения;
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления;
 • Представителство пред органите на НАП и НОИ;
 • Счетоводни и трудово – правни консултации;
 • Изготвяне на месечна справка за финансовият резултат на фирмата;

В основата на всяка една фирма е нейния персонал. Независимо колко малоброен или многоброен е, той е лицето на Вашата фирма пред останалият свят. Ето защо максимизирането на процесите свързани с обработка на заплати и осигуровки е от изключителна важност. Законосъобразното управление на всяка фирма изисква информацията за труд и личен състав да се актуализира постоянно в зависимост от промените в данъчното и трудово законодателство. Част от ТРЗ услугите, които можем да Ви предложим са:

 • Изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения, служебни бележки, УП–2, УП-3 и Удостоверение за доход;
 • Изготвяне на ведомост за работна заплата;
 • Изготвяне и подаване на декларация образец 1 и образец 6;
 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62, ал.4 от Кодекса на труда;
 • Регистрация на болнични листове на персонала на фирмата;
 • Изготвяне на служебни бележки за дохода на лицата;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки;
 • Регистрация на самоосигуряващи се лица;
 • Изготвяне на Годишен финансов отчет на фирмата;
 • Подаване на Годишния финансов отчет на фирмата в Търговския регистър;
 • Изготвяне на Годишна данъчна декларация на юридически и физически лица;
 • Подаване на Годишните статистически форми за Националния статистически институт.

Изготвянето и публикувавето на ГФО и Декларацията е крайна цел нa всяко едно счетоводство. За достигане на тази цел нашите счетоводители трябва де преминат през целият процес – приемане и класифициране на счетоводните документи, обработка съгласно българското законодателство, годишно приключване на фирмата и систематизиране на цялата информация в Годишния финансов отчет и Годишната данъчна декларация по ЗКПО.

Подаването на Годишния отчет в Търговския Регистър се явява, като една своеобразна граница, очертаваща завършека на счетоводното обслужване за една година.

В съвременният корпоративен свят интернет банкирането е най-бързият начин за плащане на Вашите задължения към държавата и контрагентите. Онлайн банкирането е и много лесен начин във всеки един момент да покриете бързо текущо задължение с изтичащ срок. Интернет банкирането е необходима крачка за развитието на Вашата фирма. Ето защо при желание от Ваша страна и осигурен достъп ние можем да създадем Вашите платежни нареждания към контрагенти, републиканският и общинския бюджет.

Ние можем да извършим всички действия, съобразени с българското законодателство с цел регистрация на Вашата фирма. За да започнем процедурата по регистрацията на фирмата ще ни бъде необходима следната информация:

 • Името на съответната фирма, седалището и адреса на управлени;
 • Данни на съдружниците;
 • Данните на управителя или управителите на фирмата;
 • Как ще бъдат разпределени дяловете между съдружниците;
 • Размер на капитала – не по-малко от 2 лв.
 • Всичко останало ще свършим ние!

Допълнителни услугиВзимане на документи от офиса на клиента
Попълване на искане за издаване на удостоверение за актуално състояние и удостоверение за липса на данъчни задължения
Изготвяне и подaване на документи към различни институции
Изготвяне на документи при кандидатстване за кредити
Представителство при провеждане на проверки, ревизии и одит
Подаване на БНБ отчети и декларации
Пощенски и куриерски услуги от името на клиента до негови контрагенти – партньори, служители и т.н;
Електронно(On-line) банкиране